Home

 Welkom op de website van het Dutch Land Rover Register

Deze site wordt niet meer geactualiseerd, omdat er een nieuwe site in de maak is www.landroverregister.nl , nog niet helemaal klaar maar al wel te bekijken.

Het forum van deze (oude) site is te bekijken via www.dlrr.nl/bb/

The DLRR celebrated its 25 years of existence during a long camping weekend of 18-21 May 2017. In the youngest Province of the Netherlands, several meters below sea level.Het Dutch Land Rover Register is een vereniging opgericht op 1 januari 1992 met als doel het bij elkaar brengen en een platform te bieden voor eigenaren van Land Rovers. En wel van Land Rovers die niet meer in productie zijn of van types die niet in serie gebouwd zijn. Kortom, een vereniging voor bezitters van oudere Land Rovers. Waarbij voorop staat om hen te helpen om zolang en zo goed mogelijk te kunnen genieten van hun voertuigen en de activiteiten die ze met die voertuigen willen ontplooien; variërend van restaureren, toerritten rijden, auto’s showen of vakantiereizen maken.

De club bestaat al enige jaren uit ca. 250 leden, welke bijna allemaal in Nederland wonen. Naast het bestuur bestaan er binnen de club een aantal commissies, die zich bezig houden met technische ondersteuning, de coördinatie van evenementen, catering, clubshop en deze website. Vier keer per jaar ontvangen de leden het clubblad Overdrive en regelmatig helpen bevriende clubleden elkaar met restauratieprojecten of sleutelklussen. Verder is er binnen de club veel historische en technische kennis over klassieke Land Rovers.

Op de kampeerweekenden en Europese reizen is duidelijk dat de club een familiekarakter heeft; we hebben leden in alle leeftijden en ook kinderen van alle leeftijden gaan met hun ouders mee.
Deze website geeft o.a. informatie over een eventueel lidmaatschap, enige gegevens over de Land Rover typen die ondersteund worden door het DLRR, een evenementenkalender en een forum. Privacy

Ook wij, als kleine vereniging, die het meeste van de nieuwe privacy wetgeving al als normaal beschouwde moeten aan de AVG voldoen door een privacy verklaring te publiceren.
Daarom kan u hem hieronder vinden.

Privacyverklaring van het Dutch Land Rover Register

1. Wie zijn wij
De vereniging het Dutch Land Rover Register is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden, en relaties.

De contactgegevens van het Dutch Land Rover Register staan op de website www.dlrr.nl en in het clubblad de “OVERDRIVE”

2. Welke gegevens verwerken wij van u

In de ledenadministratie van het Dutch Land Rover Register leggen wij de volgende gegevens vast:


1. Heer/ Mevrouw, voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats
2. e-mailadres, telefoonnummer
3. IBAN banknummer
4. Merk/type/bouwjaar/kenteken van uw voertuig(en) 

Leden worden ingeschreven met een lidmaatschapsnummer en de club registreert wanneer het lidmaatschap is ingegaan.
Een nieuw lid wordt niet in het clubblad vermeld.

a. verwerking gegevens afhankelijk van soort dienstverlening

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van onze dienstverlening. We verwerken in ieder geval uw contactgegevens - naam, adres, woonplaats,  telefoonnummer en uw e-mailadres. Daarnaast verwerken wij de voertuiggegevens die u aan ons heeft verstrekt.

b. financiële gegevens

Wij verwerken uw bankrekeningnummer voor (automatische) incasso van de contributie.

c. contactmomenten vastgelegd in verwerkingsregister

Wanneer wij contact met alle leden of een deel van de leden hebben gehad verwerken wij mogelijk de volgende gegevens: 
- Waarover ging het contact (bijv. toezending clubblad, uitnodiging voor een (leden)vergadering / evenement, een toerrit of een ander evenement.
- Wanneer was het contact en met welke (groep) leden
- Hoe (via post, onze website, e-mail, nieuwsbrief, social media, etc.).
We kunnen deze gegevens gebruiken om te zien waar we eerder met u contact over hebben gehad. Dan kunnen we dit teruglezen en u bij een volgend contact gerichter te woord staan en/of van dienst zijn.

d. Opnemen en bewaren gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen

We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren in ons clubblad of website, waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen of voertuigen herkenbaar in beeld komen.

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
a. voor (verbetering van) onze dienstverlening.
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, het clubblad verzenden en u op de hoogte stellen van activiteiten.

b. risico’s verkleinen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen, bijvoorbeeld door
uw IP-adres te registreren, wanneer u ons forum op de website bezoekt. Het doel  van deze registratie is het voorkomen en aanpakken van fraude of ander misbruik van onze site. 

c. activiteiten uitvoeren

We houden u graag op de hoogte van de activiteiten van de club. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig. 

d. Verbeteren en innoveren

We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om onze dienstverlening veel persoonlijker te maken.

4. De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken

- Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaatschap en het aangaan en/of uitvoeren van contractuele afspraken, zoals de levering van onderdelen.
- Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de overheid indien wij daartoe verplicht zijn.
- Gerechtvaardigd belang van het Dutch Land Rover Register. Dit geldt o.a. voor  controles aan de eisen gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
 
a. beveiliging

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes en gegevensdragers waar gegevens zijn opgeslagen en we werken conform het vastgestelde informatie- beveiligingsbeleid.


b. geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe bevoegde bestuurs- en commissieleden mogen uw gegevens inzien en verwerken.


6. Hoe lang bewaren we uw gegevens 

Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moet houden. Uw persoonsgegevens bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.


7. Toestemming

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken.


8. Met wie kunnen we uw gegevens delen

Het Dutch Land Rover Register verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is.

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid.
Wij schakelen geen andere dienstverleners en bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. Denk hierbij aan de verzending van het clubblad. Het Dutch Land Rover Register blijft echter wel altijd de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

9.  Wat zijn uw rechten

a. gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

b. gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.

In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen.

  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
  • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken
  • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
  • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen

 c. beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.


d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.


e. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen

U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven die wij via e-mail verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen.


10. Email, social media en Google

Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. Bij een email aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen BCC vermelden. Deze toestemming vragen wij bij inschrijving als lid  U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

Het eigen gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze met ons te delen. 

12. Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018


14. Hebt u vragen of klachten?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het Dutch Land Rover Register. Stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief naar de secretaris van de Dutch Land Rover Register. 
Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

    

Laatste nieuws

26/05/2018, 06:57
De foto's gemaakt door Yuri, een van de organisatoren van het voorjaarkampeerweekend 2018 staan nu  op de site.Ook eindelijk de foto's van de...
20/10/2017, 14:20
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk is er toch wat gebeurd.Foto's van 2017 zijn er geplaats, wel via een externe mogelijkheid, maar ze zijn nu toch...